Architektura

Kategoria: Kościół

 

 

Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim z cegły wraz elementami architektonicznymi z wypraw cementowych oraz kamienia, na planie krzyża łacińskiego. Trójnawowy, z transeptem, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i strzelistą wieżą od frontu. Kościół posiada dwie kondygnacje, przy czym część podziemna jest nieużytkowana.

Nawa główna pokryta jest dachem dwuspadowym. W górnej części murów znajdują się okrągłe otwory okienne. Niższe nawy boczne pokryte są dachami jednospadowymi. Nawę główną od naw bocznych oddzielają arkady wsparte na czworobocznych filarach. Transept w dolnej kondygnacji zamknięty trójbocznie, natomiast w górnej ścianami prostymi. Na zakończeniach ramion transeptu, po obu stronach okna rozetowe. Górna część transeptu oddzielona jest od nawy głównej poczwórnymi arkadami ostrołukowymi, wspartymi na podwójnych kolumnach.

Sklepienie nawy głównej i prezbiterium krzyżowo-żebrowe, w nawach bocznych i ramionach transeptu sklepienia krzyżowe, natomiast w zamknięciu ramion transeptu i prezbiterium sklepienia wielopłaszczyznowe.

Po bokach prezbiterium znajdują się pomieszczenia zakrystyjne oraz klatki schodowe na górną kondygnację transeptu. Do zakrystii od strony południowej wejście z otwartym przedsionkiem.

Od strony wschodniej znajduje się wieża na rzucie kwadratu w dolnej części, zwieńczona ośmioboczną latarnią z hełmem. W przyziemiu wieży zlokalizowany jest przedsionek, a nad nim chór muzyczny. Nad portalem zwieńczonym mozaiką z monogramem IHS znajduje się rozeta z maswerkiem. Do wieży od strony północnej przylega okrągła klatka schodowa nakryta dachem stożkowym.

Od strony południowej do nawy przylega kruchta na rzucie prostokąta.

Schody zewnętrzne do wejścia głównego, kruchty i zakrystii wykonane z piaskowca.

W nawach bocznych i zakrystiach podwójne okna ostrołukowe, pomiędzy którymi w górnej części znajdują się okna okrągłe. Na zamknięciach ramion transeptu i prezbiterium okna ostrołukowe.

Wyposażenie kościoła w większości neogotyckie (ołtarz główny i boczne, konfesjonały, ławki w nawie głównej, murowana ambona). W oknach zamontowane witraże figuralne i o przeszkleniach geometrycznych. Na chórze muzycznym znajdują się organy piszczałkowe wykonane w latach 1943-1947. Na wieży znajduje się zegar z trzema tarczami z 1931 r. Na uwagę zasługuje wyposażenie pochodzące ze starego kościoła, a szczególnie krucyfiksy późnogotycki i barokowy, kropielnica, oraz obrazy z XIX w.

Teren kościoła jest ogrodzony. Ogrodzenie ze słupkami z cegły nakrytymi kopertowymi daszkami z piaskowca, murkami żelbetowymi obłożonymi płytami z piaskowca i metalowymi przęsłami. Przed wejściem głównym do kościoła zabytkowa, secesyjna balustrada z 1932 r. Przy ogrodzenia od strony południowej i zachodniej pozostałość drzewostanu z okresu budowy kościoła w postaci klonów jaworów. Wokół kościoła zlokalizowana jest ścieżka procesyjna z czerwonej kostki granitowej.